اسامی اعضای هیئت مدیره و بازرس انجمن سلامت خانواده ایران


دکتر صفیه شهریاری افشار

پاترون انجمن سلامت خانواده ایران

دکتر عذرا یزدانی پور 

ریاست انجمن سلامت خانواده ایران

یاسمن مؤیدی

نایب رئیس انجمن سلامت خانواده ایران

دکتر پریچهر شاهسوند بغدادی

عضو انجمن سلامت خانواده ایران

سکینه رضایی

عضو انجمن سلامت خانواده ایران

نازفر نژاد منصوری

عضو جوان انجمن سلامت خانواده ایران

محمدافشار

عضو جوان انجمن سلامت خانواده ایران

فیروزه گوشه

خزانه دار  انجمن سلامت خانواده ایران

بهار مفخم

بازرس انجمن سلامت خانواده ایران