درباره ما


انجمن سلامت خانواده ایران، انجمنی غیر دولتی، غیر انتفاعی، غیر سیاسی و داوطلبانه است که در سال 1373، به دست هیئت موسسی متشکل از پژوهشگران و دانشگاهیان متخصص و صاحب نظر در زمینه سلامت و بهداشت باروری، تاسیس شد. بیانیه ماموریت این انجمن، ارتقا سطح سلامت و آگاهی و دست یابی به سلامت و بهداشت باروری و جنسی برای کلیه اقشار جامعه به ویژه اقشار محروم و آسیب پذیر با در نظر گرفتن ارزشهای معنوی، فرهنگی و اجتماعی مبتنی بر یافته های علمی روز می باشد.هیئت موسس انجمن در ابتدای تاسیس این نهاد توانست پس از تلاشهای فراوان عضویت رسمی فدراسیون IPPF را کسب کند که این عضویت هر 5 سال پس از بررسی از نظر رعایت استانداردهای بین المللی تمدید می شود. از انجا که شفافیت از اصول مهم انجمن سلامت خانواده ایران است، فعالیتهای مالی این انجمن هر سال توسط یکی از شرکتهای حسابرسی مستقل ارزیابی می شود. این انجمن در سال 2009 موفق شد مقام مشورتی ویژه در حیطه سلامت از شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد (UN ECOSOC) را کسب کند که از آن تاریخ تاکنون این مقام را حفظ کرده است. انجمن همچنین امتیاز چاپ و انتشار فصلنامه بهداشت خانواده را در اختیار دارد. 

Odoo text and image block
Odoo image and text block

تیم ما

 انجمن سلامت خانواده ایران، انجمنی غیر دولتی، غیر انتفاعی، غیر سیاسی و داوطلبانه است که در سال 1373، به دست هیئت موسسی متشکل از پژوهشگران و دانشگاهیان متخصص و صاحب نظر در زمینه سلامت و بهداشت باروری، تاسیس شد. بیانیه ماموریت این انجمن، ارتقا سطح سلامت و آگاهی و دست یابی به سلامت و بهداشت باروری و جنسی برای کلی