جلسه خوش آمدگویی و معرفی انجمن سلامت خانواده ایران

23 دی ماه 1398

سه شنبه 23 دی ماه 1398، جلسه پاترون و مدیرعامل انجمن سلامت خانواده ایران با جناب آقای علیرضا دلخوش  مدیر کل دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه برگزار گردید.

در این جلسه ضمن خوش آمدگویی و تبریک به مناسبت انتصاب آقای علیرضا دلخوش به سمت مدیر کل دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه به معرفی انجمن سلامت خانواده ایران نیز پرداخته شد.