بازدید نمایندگانی از کشورهای روسیه و قرقیزستان از مددسرای میخک

21 فروردین ماه 1398

در تاریخ 21 فروردین ماه 1398، نمایندگانی از کشورهای روسیه و قرقیزستان از مددسرای میخک انجمن سلامت خانواده ایران بازدید کردند. در این بازدید که با همراهی ریاست انجمن مددکاری ایران، کارشناسانی از انجمن تولدی دوباره و نمایندگان شهرداری تهران صورت گرفت، مدیرعامل و کارشناسان انجمن سلامت خانواده ایران به تشریح خدمات این مرکز و نحوه ارائه این خدمات به مددجویان، پرداختند.