سخنرانی دکتر صفیه شهریاری افشار در دومین مجمع زنان سازمان همکاری شانگهای

25 - 26 اردیبهشت 1398

دومین مجمع زنان سازمان همکاری شانگهای در بیشکک قرقیزستان و در تاریخهای 25 و 26 اردیبهشت 1398 برگزار شد. نماینده انجمن سلامت خانواده ایران در هیئت رسمی جمهوری اسلامی ایران به دعوت معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، دکتر صفیه شهریاری افشار متخصص زنان، عضو هیئت علمی و پاترون انجمن سلامت خانواده ایران بودند.

سخنرانی ایشان در روز اول مجمع و در پانلی با عنوان «سرمایه گذاری در بهداشت و آموزش: فرصتهایی برای همکاریهای منطقه ای» انجام شد. این سخنرانی در دو بخش کلی صورت گرفت: موفقیتهای بخش سلامت در جمهوری اسلامی ایران و ارائه خدمات توسط انجمن سلامت خانواده ایران در زمینه دسترسی زنان و دختران به خدمات بهداشت باروری.

ایشان در قسمت موفقیتهای بخش سلامت در جمهوری اسلامی ایران به مطالبی اشاره کردند که از جمله مهمترین آنها گسترش مراقبتهای بهداشتی اولیه در سراسر کشور، بهبود ارائه خدمات بهداشت باروری به صورت کمی و کیفی، حمایت مقام معظم رهبری و مراجع تقلید از موضوعات سلامتی و قوانین مرتبط با آن، بهبود در شاخصهای اقتصادی سلامت، بیمه همگانی، افزایش سطح سواد زنان ایرانی و بهبود در شاخصهای سلامت بود.

دکتر شهریاری در بخش بعدی سخنرانی در مورد ارائه خدمات توسط انجمن سلامت خانواده ایران صحبت کردند. در این زمینه، ایشان در مورد فعالیتهای انجمن سلامت خانواده ایران در مورد بهداشت باروری توضیحاتی را ارائه دادند که در زمینه های فعالیتهای آموزشی و ترویجی، ارائه خدمات کاهش آسیب و خدمات بهداشت باروری و سلامت به دختران و زنان، همکاریهای بین بخشی انجمن، فعالیتهای مربوط به تحقیقات و پایش و ارزشیابی و فعالیتهای بین المللی انجمن بود. در انتها نیز در مورد چالشها و پیشنهادات انجمن سلامت خانواده ایران برای ادامه همکاری مجمع زنان سازمان همکاری شانگهای مطالبی را بیان کردند.