حضور نمایندگان انجمن در کارگاه آموزشی سیستم اعتبارسنجی ویژه داوطلبان

2 - 5 تیر ماه در بانکوک تایلند

خانم دکتر صفیه شهریاری افشار، پاترون انجمن، به همراه خانم فیروزه گوشه، به عنوان نمایندگان انجمن سلامت خانواده ایران در کارگاه آموزشی سیستم اعتبارسنجی برای داوطلبین انجمن های منطقه جنوب آسیا، شرکت نمودند. این کارگاه سه روزه از 2 تا 5 تیرماه در بانکوک تایلند برگزار گردید.