عقد سند همکاری مشترک انجمن سلامت خانواده ایران و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه

مرداد 1398

به منظور تحقق هرچه بهتر و بیشتر اهداف و چشم اندازهای انجمن سلامت خانواده ایران در راستای «ارتقاء سطح سلامت و آگاهی و همچنین پیشگیری از جرم و کاهش آسیب های اجتماعی»، سند همکاری مشترک، فی مابین انجمن سلامت خانواده ایران به نمایندگی خانم زهرا فتحی (مدیرعامل انجمن سلامت خانواده ایران) و اداره کل پیشگیری های مردمی و مشارکت های مدنی به نمایندگی آقای دکتر سیدعلی اصغر رفاهی (مدیر کل پیشگیری های مردمی و مشارکت های مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه) تنظیم و منعقد گردید.