برگزاری اردوی تفریحی آموزشی برای اعضای باشگاه های مثبت

شهریور ماه 1398

باشگاه مثبت میخک، از مراکز وابسته به انجمن سلامت خانواده ایران با همکاری باشگاه یاران مثبت بیمارستان امام خمینی و موسسه احیا، اردوی تفریحی برای اعضای باشگاه در شهر آمل برگزار کردند. در این اردو 30 نفر از اعضای هر دو باشگاه همراه با خانواده های خود حضور داشتند. برنامه های برگزار شده در این اردو شامل برنامه تفریحی و آموزشی، آموزش مهارت های زندگی، آموزش روش های پیشگیری از انتقال HIV/AIDS، برنامه گردش در جنگل  و قایق سواری بود.