حضور نمایندگان انجمن سلامت خانواده ایران در مجمع عمومی فدراسیون بین المللی سلامت باروری خانواده

در دهلی نو

این جلسات به منظور اصلاح و بهبود عملکرد فدراسیون و همچنین رفع چالش های موجود در قرن 21 برگزار شده است.