بهترین داوطلب برای کمک های داوطلبانه و فردی در حوزه سلامت و بهداشت باروری

12 آذر ماه 1398

دوازدهم آذر ماه 1398 فدراسیون بین المللی سلامت باروری خانواده، عنوان بهترین داوطلب برای کمک های داوطلبانه و فردی در حوزه سلامت و بهداشت باروری را به دکتر صفیه شهریاری افشار از انجمن سلامت خانواده ایران اعطا کرده است.

 

سرکار خانم دکتر شهریاری افشار

موفقیت شما را تبریک می‌گویم! شما باعث افتخار همه ما هستید.